Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti
Jan Rimpler, sídlem Rudice 268, provozovatel Kuliner - škola vaření

IČ 64474798
adresa provozovny Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany

Telefon: +420 734 620 220
Kontaktní e-mail: info@kulinerplus.cz
Bankovní spojení: 6046656563/5500

(dále jen jako „poskytovatel“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“) nedílnou součástí Smlouvy
o poskytování služeb ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku nebo Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu (dále obě smlouvy společně jen jako „smlouva“, každá jednotlivě je pak v dalším textu označena svým názvem) uzavírané mezi poskytovatelem a osobou, jež učinila závaznou objednávku (dále jen jako „zákazník“), a to distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kulinerplus.cz (dále jen jako „internetový obchod“), nebo osobně v sídle poskytovatele.

2. Je-li smlouva uzavírána v sídle poskytovatele, ustanovení článku VII.I. těchto obchodních podmínek se nepoužije a ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek se užijí přiměřeně. Kurzovné a cenu dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru je v takovém případě možno uhradit rovněž v hotovosti přímo k rukám poskytovatele nebo platební kartou.

3. Je-li zákazníkem osoba, která není spotřebitelem, ustanovení čl. VII.I. těchto obchodních podmínek se nepoužije.

4. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje zajistit pro zákazníka (případně i pro třetí osobu) účast na kurzu vaření nebo jiném kurzu dle nabídky poskytovatele (dále jen jako „kurz“) a umožnit zákazníkovi (případně i třetí osobě) účast na takovém kurzu a zákazník se zavazuje ve lhůtě splatnosti uhradit kurzovné. Smlouvou o zakoupení dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru (čl. V. těchto obchodních podmínek) se poskytovatel zavazuje vystavit a zákazníkovi dodat dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru znějící na jméno třetí osoby (dále jen jako „osoba oprávněná“) a umožnit následně této osobě oprávněné uhradit kurzovné za kurz prostřednictvím tohoto dárkového poukazu a zákazník se zavazuje ve lhůtě splatnosti uhradit cenu tohoto dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru.

5. Smlouva o poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek se považuje ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku za smlouvu o využití volného času, a to formou účasti na kurzu.

6. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

7. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

8. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami zasláním objednávky poskytovateli a rovněž potvrzením svého souhlasu s těmito obchodními podmínkami na webovém rozhraní internetového obchodu poskytovatele.

9. V případě, že poskytovatel změní znění obchodních podmínek, řídí se práva a povinnosti smluvních stran tím zněním, za jehož účinnosti došlo k učinění objednávky zákazníkem.

10. Kurzem se dle těchto obchodních podmínek rozumí v nabídce internetového obchodu poskytovatele nabízené konkrétní kurzy a dárkové poukazy na konkrétní kurzy (obojí tedy s předem určeným obsahem a termínem konání kurzu); práva a povinnosti vztahující se ke konkrétnímu kurzu a dárkovému poukazu na konkrétní kurz jsou shodná pouze s tím rozdílem, že v případě dárkového poukazu na konkrétní kurz zákazník objednává kurz (účast na kurzu) ve prospěch třetí osoby jako účastníka kurzu, jejíž jméno je na tomto poukazu v souladu s objednávkou zákazníka uvedeno.

II.
Objednávka

1. Nabídka a prezentace kurzů (tj. konkrétní kurz a dárkový poukaz na konkrétní kurz) a dárkových poukazů na kurz dle vlastního výběru (čl. V. těchto obchodních podmínek) uvedená na webovém rozhraní internetového obchodu poskytovatele je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Objednávku kurzu (tj. konkrétní kurz a dárkový poukaz na konkrétní kurz) a dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru může zákazník učinit prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu kompletním doplněním objednávkového formuláře obsahujícího následující údaje: identifikační a kontaktní údaje zákazníka (jméno, příjmení, název, IČ, adresa, email, telefonní číslo), označení objednávaného kurzu (včetně uvedení množství nebo počtu osob) nebo dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru, zvolený způsob platby a pro případ objednání dárkového poukazu na konkrétní kurz nebo dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru také způsob dodání poukazu (v části poznámka).

3. Zákazník je oprávněn objednat kurz pro více osob (výběrem konkrétního počtu osob v objednávkovém formuláři).

4. Před odesláním objednávky poskytovateli (tedy nejpozději ve fázi „Rekapitulace objednávky“) může zákazník kontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře již zadal, přičemž je mu umožněno zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávaní dat do tohoto formuláře.

5. Objednávka je zákazníkem odeslána poskytovateli okamžikem klepnutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ v objednávkovém formuláři. Objednávka odeslaná zákazníkem poskytovateli je pro zákazníka závazná.

6. Odesláním objednávky zákazník mimo jiné stvrzuje, že je seznámen s informacemi o obsahu kurzu, který objednávkou objednává. Jedná-li se o objednávku na dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru, stvrzuje zákazník odesláním objednávky mimo jiné, že je seznámen s podmínkami jeho uplatnění výlučně na úhradu kurzovného za kurz.

7. Poskytovatel považuje údaje uvedené v objednávce učiněné (odeslané) zákazníkem za správné, úplné a pravdivé.

8. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku učiněnou zákazníkem a za tímto účelem zákazníka kontaktovat. Nebude-li v takovém případě objednávka ověřena (z důvodu nedostatečné součinnosti ze strany zákazníka), může ji poskytovatel odmítnout. O této skutečnosti pak bude zákazník poskytovatelem vyrozuměn odesláním zprávy na kontaktní email zákazníka.

9. Obdržení objednávky poskytovatel zákazníkovi neprodleně potvrdí (ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku), a to zasláním zprávy automatickým systémem poskytovatele na kontaktní email zákazníka uvedený v objednávkovém formuláři. Toto sdělení o obdržení objednávky není přijetím objednávky poskytovatelem ve smyslu akceptace objednávky zákazníka poskytovatelem dle čl. III. těchto obchodních podmínek.

III.
Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je zákazníkovi poskytovatelem odesláno na kontaktní email potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky). Potvrzení o přijetí objednávky představuje vyhotovení uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 1822 odst. 2 občanského zákoníku. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou obchodní podmínky, jež tvoří nedílnou přílohu smlouvy. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje rovněž výzvu k úhradě kurzovného s údaji nezbytnými k provedení platby.

2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní internetového obchodu poskytovatele a dále také z čl. II. a III. těchto obchodního podmínek.

3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při užití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Uzavřená smlouva (včetně obchodních podmínek) je poskytovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, archivována v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění, přičemž není přístupná třetím stranám. Na žádost zákazníka poskytovatel uzavřenou smlouvu zákazníkovi opětovně zašle na jeho kontaktní e-mailovou adresu.

IV.
Kurzovné a platební podmínky

1. Cenou kurzu je jeho cena uvedená v nabídce poskytovatele prezentované v jeho internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem (dále jen jako
„kurzovné“). Kurzovné je konečné a zahrnuje DPH. Kurzovné zahrnuje veškeré náklady spojené s pořádáním kurzu a účastí zákazníka na něm. Není-li u jednotlivých kurzů uvedeno jinak, kurzovné nezahrnuje nápoje a dopravu na místo konání kurzu.

2. Poskytovatel nepožaduje zaplacení zálohy či jiné obdobné platby.

3. Kurzovné lze uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele, č.ú. 6046656563/5500 vedeným u Raiffeisen Bank, kartou nebo v hotovosti na místě provozovny, či dárkovým poukazem na kurz dle vlastního výběru (čl. V. těchto obchodních podmínek), případně kombinací, pokud hodnota dárkového poukazu nepokryje cenu kurzu.

4. Je-li platba prováděna převodem na bankovní účet poskytovatele, je zákazník povinen uvést příslušný variabilní symbol platby, který mu bude zaslán v potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky).

5. Kurzovné je splatné ve lhůtě 3 dnů ode dne uzavření smlouvy (odeslání potvrzení o přijetí objednávky poskytovatelem), nejpozději však 1 pracovní den před konáním daného kurzu, došlo-li k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší 5 dnů před termínem konání objednaného kurzu.

6. Závazek zákazníka uhradit kurzovné je splněn okamžikem připsání kurzovného na účet poskytovatele.

7. Nebude-li celé kurzovné zákazníkem ve lhůtě splatnosti uhrazeno, smlouva bez dalšího pozbývá své účinnosti; bylo-li kurzovné uhrazeno pouze z části, nemá zákazník právo na vrácení zaplacené části kurzovného, a to ani tehdy, došlo-li k jeho částečné úhradě formou využití dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru.

8. Poskytovatel vystaví zákazníkovi po té, co je kurzovné zákazníkem uhrazeno, elektronický daňový doklad (fakturu), kterou zákazníkovi zašle na jeho kontaktní emailovou adresu.

V.
Dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru

1. Dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru je poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 občanského zákoníku opravňující osobu uvedenou na poukázce (osobu oprávněnou) výhradně k zaplacení kurzovného (jeho části) za kurz z nabídky poskytovatele prezentované v jeho internetovém obchodě, a to prostřednictvím tohoto dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru ve výši jeho nominální hodnoty, která je na něm uvedena. Tento dárkový poukaz není zbožím.

2. Cena dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru je jeho cena uvedená v nabídce poskytovatele prezentované v jeho internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem, přičemž odpovídá nominální hodnotě, která je na něm uvedena. Cena dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru je konečná a zahrnuje DPH. Cena je splatná ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy (odeslání potvrzení o přijetí objednávky poskytovatelem), a to způsobem a na účet uvedeným pro úhradu kurzovného (čl. IV. těchto obchodních podmínek).

3. Dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru je platný po dobu 6 měsíců ode dne jeho vystavení poskytovatelem, přičemž v této lhůtě musí být osobou oprávněnou uplatněn níže uvedeným způsobem. Dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru se považuje za vystavený prvním pracovním dnem po dni, kdy došlo k úhradě jeho ceny (připsání ceny tohoto dárkového poukazu na bankovní účet poskytovatele). Datum vystavení poskytovatel na dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru vyznačí.

4. Dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru je uplatněn tím, že je využit osobou oprávněnou k zaplacení kurzovného za kurz, tj. osoba oprávněná vyjádří svoji vůli k úhradě kurzovného sdělením čísla dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru (i) do objednávkového formuláře na příslušný kurz (v části poznámka) zvolený osobou oprávněnou jako způsob úhrady kurzovného (jeho části), (ii) osobně v sídle poskytovatele nebo (iii) telefonicky na kontaktním telefonním čísle poskytovatele. Uplatnění dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru již nelze vzít zákazníkem či osobou oprávněnou zpět, nelze tedy ani provést změnu kurzu, který je dárkovým poukazem na kurz dle vlastního výběru hrazen, nedohodne-li se zákazník či osoba oprávněná s poskytovatelem jinak.

5. Uplatnění dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru ve lhůtě pro odstoupení zákazníka od smlouvy o zakoupení dárkového poukazu se považuje ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku za výslovnou žádost spotřebitele, aby poskytovatel začal s plněním své povinnosti. Poskytovatel zákazníka a osobu oprávněnou výslovně upozorňuje, že uplatněním poukázky ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy o zakoupení dárkového poukazu právo zákazníka a osoby oprávněné odstoupit od této smlouvy zaniká. Ustanovení § 1834 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

6. Případný kladný finanční rozdíl mezi nominální hodnotou tohoto dárkového poukazu na straně jedné a kurzovným na straně druhé se nevrací, ani jinak nenahrazuje, nedohodne-li se zákazník či osoba oprávněná s poskytovatelem jinak.

7. Pokud ve lhůtě své platnosti nebude dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru osobou oprávněnou uplatněn, pozbývá své platnosti, a to bez jakéhokoli nároku na náhradu pro zákazníka či osobu oprávněnou ze strany poskytovatele. V této souvislosti poskytovatel, zákazník a osoba oprávněná souhlasně prohlašují, že dobu platnosti dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru v délce 6 měsíců považují pro jeho uplatnění za dostatečnou a odpovídající běžným zvyklostem; současně prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že tento dárkový poukaz nelze směnit zpět za peníze, a to ani během doby jeho platnosti, ani po jejím uplynutí.

VI.
Dodací podmínky

1. Je-li předmětem smlouvy konkrétní kurz, není zákazníkovi zasílána žádná vstupenka či obdobný doklad opravňující k účasti na kurzu a zákazníkovi (případně třetí osobě, byla-li objednávka zákazníkem učiněna pro 2 a více osob) je umožněna účast na kurzu pouze na základě uzavřené smlouvy a zaplaceného kurzovného.

2. Dárkový poukaz na konkrétní kurz či dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru jsou poskytovatelem zákazníkovi zasílány prostřednictvím České pošty s.p. na adresu uvedenou za tímto účelem zákazníkem v poznámce v objednávkovém formuláři nebo formou osobního odběru zákazníkem v sídle poskytovatele na adrese: Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany, a to dle volby zákazníka.

3. Za zaslání dárkového poukazu na konkrétní kurz či dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru (prostřednictvím České pošty s.p. či osobního odběru zákazníkem) poskytovatel nepožaduje po zákazníkovi úhradu žádných nákladů, zaslání či osobní vyzvednutí je tedy bezplatné.

4. Dárkový poukaz na konkrétní kurz či dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru je poskytovatelem odesílán prostřednictvím České pošty s.p. ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zaplacení kurzovného či ceny dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru. V případě osobního odběru je dárkový poukaz na konkrétní kurz či dárkový poukaz na kurz dle vlastního vývěru připraven k vyzvednutí zákazníkem následující pracovní den po zaplacení kurzovného či ceny dárkového poukazu  na kurz dle vlastního výběru.

VII.
Odstoupení od smlouvy

VII.I. Odstoupení zákazníka od smlouvy

1. Zákazník má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku pro případ, že byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

2. Zákazník však i přes výše uvedené nemůže od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) předmětem smlouvy je zakoupení dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru, avšak tento dárkový poukaz byl v souladu s čl. V. těchto obchodních podmínek uplatněn ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) občanského zákoníku),

b) předmětem smlouvy je kurz, tj. služba s určitým termínem poskytnutí (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).
Zákazník je tedy oprávněn odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě pouze tehdy, je-li předmětem smlouvy koupě dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru a
současně nedošlo během této lhůty k odstoupení od smlouvy k jeho uplatnění.

3. Oznámení o odstoupení od smlouvy je zákazník povinen poskytovateli zaslat na kontaktní emailovou adresu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Okamžikem odeslání tohoto oznámení je odstoupení vůči poskytovateli účinné. Zákazník či jiná legitimní osoba může pro účely odstoupení od smlouvy využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek jako jejich nedílná součást.

4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zákazník je v takovém případě povinen dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru, jenž mu byl zaslán, poskytovateli vrátit, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru nese v případě odstoupení zákazníka od smlouvy v plné výši zákazník.

5. Poskytovatel je povinen vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy či takovým způsobem, jakým byla cena takového dárkového poukazu zákazníkem uhrazena. Poskytovatel však není povinen cenu takového dárkového poukazu vrátit dříve, než zákazník poskytovateli takový dárkový poukaz vrátí nebo prokáže, že jej poskytovateli odeslal (§ 1832 odst. 4 občanského zákoníku).

6. Bude-li dárkový poukaz na kurz dle vlastního výběru poskytovateli vrácen poškozený nebo nebude-li vrácen vůbec, je poskytovatel ve smyslu ustanovení § 1833 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody způsobené mu zákazníkem (v hodnotě takového dárkového poukazu) proti nároku zákazníka na vrácení ceny takového dárkového poukazu. O této skutečnosti je poskytovatel povinen zákazníka informovat.

VII.II. Odstoupení poskytovatele od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku zahájení daného kurzu, jenž je předmětem smlouvy, a to z následujících důvodů:

a) ve smlouvě je vzhledem k obvyklým poměrům na relevantním trhu obdobných služeb sjednána zcela zjevně nízká výše kurzovného,

b) účastnická kapacita kurzu nebyla naplněna ani z jedné poloviny. V takovém případě poskytovatel jako kompenzaci navrhne náhradní termín nebo otevřený poukaz v hodnotě kurzu.

c) konání kurzu brání závažná provozní překážka na straně poskytovatele (zejména onemocnění lektora, havárie v místě konání kurzu apod.),

d) z důvodu zásahu vyšší moci.

2. Oznámení o odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen zaslat na kontaktní emailovou adresu zákazníka. Okamžikem odeslání tohoto oznámení je odstoupení vůči zákazníkovi účinné.

3. Poskytovatel je povinen vrátit uhrazené kurzovné zákazníkovi ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy na bankovní účet zákazníka, který zákazník poskytovateli za tímto účelem sdělí, případně způsobem, jakým bylo kurzovné zákazníkem uhrazeno. Povinnost vrácení kurzovného poskytovatelem se nevztahuje k vládním protiepidemiologickým nařízením a omezením konání kurzů. V takovémto případě poskytovatel navrhne náhradní termín, nebo náhradu kurzovného formou otevřeného dárkového poukazu.

4. Odstoupí-li poskytovatel od smlouvy, je zákazník povinen dárkový poukaz na konkrétní kurz poskytovateli vrátit ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne vrácení kurzovného poskytovatelem. Náklady na vrácení tohoto poukazu poskytovatel zákazníkovi na základě jeho žádosti nahradí, a to na bankovní účet zákazníka, který zákazník ve své žádosti uvede.

VIII.
Kurzy

1. Místem konání kurzů je provozovna na adrese: Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany.

2. Zákazník či osoba oprávněná může zajistit účast na kurzu ve prospěch další osoby (dále souhrnně všechny tyto osoby jen jako „účastník kurzu“). Údaje o konkrétním účastníkovi kurzu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, kontaktní emailová adresa) musí být sděleny
poskytovateli zákazníkem emailovou zprávou nejpozději do zahájení kurzu.

3. Účastník kurzu má právo účastnit se daného kurzu, jenž je předmětem smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

4. Účast na kurzu nelze ze strany účastníka kurzu stornovat, nelze provést dodatečnou změnu kurzu (po uzavření smlouvy) a nelze ani požadovat vrácení kurzovného, nedohodne-li se účastník kurzu s poskytovatelem jinak.

5. Účastník kurzu, který plně nevyužije celou náplň kurzu, případně nebude účasten kurzu po celou dobu jeho konání (či vůbec), nemá nárok na slevu z kurzovného, ani na poskytnutí jiného plnění poskytovatelem pro uvedené důvody, nedohodne-li se účastník kurzu s poskytovatelem jinak.

6. Účastník kurzu je povinen dbát pokynů poskytovatele či lektora daného kurzu. Lektor kurzu před začátkem kurzu účastníka ústně informuje o zásadách bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o základních zásadách při práci s používanými nástroji a přístroji, které je účastník kurzu povinen dodržovat. Účastník kurzu je dále povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k ostatním účastníkům kurzu a dalším přítomným osobám. Účastník kurzu nesmí být v době konání kurzu pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek (toto ustanovení se nevztahuje na požívání alkoholu v přijatelné míře, zejména ve smyslu konzumace občerstvení zajišťovaného poskytovatelem). Při porušení jakékoli povinnosti účastníka kurzu dle tohoto ustanovení obchodních podmínek či porušování dobrých mravů či rušení účasti ostatních účastníků kurzu je poskytovatel či lektor kurzu oprávněn účastníka kurzu z účasti na kurzu vykázat a další účast mu odepřít či znemožnit, a to bez poskytnutí jakékoli finanční či materiální náhrady jeho neúčasti, včetně vrácení kurzovného či jeho části.

7. Zákazník prohlašuje, že účastník kurzu je zdravotně způsobilý k absolvování kurzu. Účastník kurzu je povinen před začátkem kurzu informovat lektora o svých zdravotních omezeních (především potravinové alergie). Poskytovatel ani lektor kurzu neodpovídají za případnou újmu vzniklou účastníkovi kurzu v důsledku porušení této povinnosti účastníka kurzu či nepravdivosti výše uvedeného prohlášení zákazníka.

8. Zákazník bere na vědomí, že kurzy nejsou akreditovány jako kurzy vzdělávací, kdy se jedná o formu trávení volného času.

9. Bylo-li kurzovné uhrazeno prostřednictvím dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru či je-li předmětem smlouvy dárkový poukaz na konkrétní kurz, je zákazník povinen zajistit předložení dárkového poukazu účastníkem kurzu poskytovateli, a to nejpozději přizahájení kurzu; nestane-li se tak, je poskytovatel či lektor kurzu oprávněn v odůvodněných případech účastníkovi kurzu účast na kurzu odepřít.

10. Zákazník se zavazuje zajistit, aby byl účastník kurzu seznámen s obsahem kurzu  a veškerými povinnostmi účastníka kurzu vyplývajících ze smlouvy.

11. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit v případě své provozní potřeby osobu lektora zajišťujícího vedení kurzu, a to bez nároku účastníka kurzu (včetně zákazníka) na poskytnutí slevy z kurzovného či na poskytnutí jiného finančního či materiálního plnění ze strany poskytovatele.

IX.
Ochrana osobních údajů

1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, shromažďoval a zpracovával osobní údaje zákazníka, kterými jsou: jméno, příjmení, název, IČ, adresa, email, telefonní číslo, případně fakturační a doručovací adresa. Zákazník prohlašuje, že své osobní údaje poskytovateli sděluje dobrovolně.

2. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na kontaktní emailovou adresu zákazníka (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění). Poskytnutý souhlas může zákazník kdykoli odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na kontaktní emailovou adresu poskytovatele. 

3. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka nebudou zpracovávány prostřednictvím třetích osob.

4. Zákazník se zavazuje pro případ, že poskytovateli sděluje osobní údaje třetí osoby, zajistit předchozí souhlas této osoby s poskytnutím jejích osobních údajů ve smyslu odstavce 1. tohoto článku obchodních podmínek a rovněž souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle odstavce 2. tohoto článku a prohlašuje, že tato osoba oba souhlasy svobodně udělila. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení zákazník odpovídá poskytovateli za způsobenou škodu.

5. Zákazník souhlasí s pořízením obrazových a zvukových záznamů své osoby v průběhu kurzu a s tím, aby poskytovatel tyto záznamy použil k prezentaci své činnosti, včetně reklamní prezentace, přičemž účastníkovi kurzu nepřísluší za užití těchto záznamů poskytovatelem nárok na jakoukoli odměnu či náhradu. V případě, že se kurzu účastní třetí osoba, zavazuje se zákazník zajistit její předchozí souhlas dle věty první tohoto odstavce těchto obchodních podmínek. Nesplní-li zákazník tuto svoji povinnost,  odpovídá poskytovateli za tím způsobenou škodu.

X.
Ochrana práv spotřebitele

1. Případnou stížnost může podat zákazník u poskytovatele prostřednictvím kontaktního emailu poskytovatele: info@kulinerplus.cz. Poskytovatel důvodnost stížnosti prošetří a o výsledku vyřízení stížnosti bude zákazníka informovat prostřednictvím emailové zprávy, kterou poskytovatel zašle na emailovou adresu, z níž byla stížnost poskytovateli odeslána.„Dojde-li mezi poskytovatelem a zákazníkem coby spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má zákazník právo na jeho mimosoudní řešení. Poskytovatel tímto dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zákazníka informuje, že subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz . Na uvedené internetové adrese lze nalézt k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů bližší informace.“

2. Orgány dohledu či státního dozoru ve vztahu k obchodní činnosti poskytovatele vůči spotřebitelům provádějí především tyto orgány: příslušný živnostenský úřad (ve vztahu k živnostenskému oprávnění poskytovatele), Úřad pro ochranu osobních údajů (ve vztahu k ochraně osobních údajů), Česká obchodní inspekce (mj. ve vztahu k ochraně práv spotřebitelů).

3. Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá korespondence mezi poskytovatelem a zákazníkem probíhá prostřednictvím emailové pošty, přičemž poskytovateli je doručováno na adresu info@kulinerplus.cz a zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce (případně ve sdělení zákazníka o změně emailové adresy doručeném poskytovateli).

2. Zákazník (případně jiný účastník kurzu) je povinen poskytovatele informovat o změnách svých identifikačních a kontaktních údajů, které mohou mít vliv na řádné splnění smlouvy.

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Při uplatňování práv z vadného plnění postupuje poskytovatel v souladu s jím vydaným reklamačním řádem.

5. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek účinná. Neúčinné ustanovení těchto obchodních podmínek bude nahrazeno ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

6. Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami či smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku, případně ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (je-li zákazníkem spotřebitel).

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 15. října 2018. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v listinné podobě v sídle poskytovatele na adrese: Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany nebo v elektronické podobě na internetové adrese: www.kulinerplus.cz.

 

V Moravanech dne 1.5.2019
Kuliner- škola vaření - provozovatel Jan Rimpler

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

 

 

Kontakt


Kuliner - škola vaření
Provozovatel Jan Rimpler
Bohunická cesta 727/15
664 48 Moravany


T: +420 734 620 220
E: info@kulinerplus.cz
www.kulinerplus.cz


IČ 64474798
DIČ CZ7406143800

Přemýšlíte, jak se k nám dostanete?
Pokud chcete přijet autem, zaparkujete přímo u naší školy vaření. Využít můžete i MHD autobusovou linku č. 51 nebo 501 - zastávka Moravany, Bohunická cesta, odkud k nám dojdete pěšky. Zastávka se nachází 10 minut od areálu.

Partneři:

Magnum homeBiggreeneggvíno prokeškptradingdortjakvino


Sociální sítě
Created by Shot Creative